Retningslinjer

Mødetid og retningslinjer

 • Mødetid og registrering skal ske mellem kl. 08.00 og kl. 10.00. ved ankomst skal der meldes ankomst og vises kvittering for tilmelding før der må påbegyndes opsætning af stand.
 • Såfremt tidspunktet ikke overholdes bliver stadepladsen frigivet til andre, så ring hvis du bliver forsinket.
 • Ved markedets afslutning, må biler først køres frem til stadepladsen, når man har færdigpakket sine varer – dog tidligst kl. 15, når loppemarkedet er lukket.
 • Som stadeholder bliver man til markedet er lukket (kl. 15.00).
 • Arrangør kan vælge at aflyse markedet hvis arrangør mener vejret ikke er hensigtsmæssigt for afholdelse af markedet. (ved arrangør aflysning vil pengene blive refunderet)
 • Bemærk, at pengene bliver ikke refunderet ved afbud eller udeblivelse.
 • Det er tilladt at køre bilen ind til markedet / eller så tæt som muligt og læsse af, hvorefter bilen straks skal fjernes. Opsætning af effekter på standen skal ske efter, at bilen er fjernet.
 • Parkering af bil og trailer kan foregå i Fields parkeringskælder eller nærliggende p-huse eller p-pladser (se kort over området). Alt parkering sker for eget ansvar og regning – Ørestad Loppemarked står ikke til ansvar for p-bøder uanset årsag.
 • Stadepladsen måler ca. 3x3m, og alle effekter skal være placeret inden for afmærkningen af standen. Der skal som minimum være 3,5m gennemgangs areal og minimum 1m mellem hver stand.
 • Fra staderne må der ikke sælges våben, fødevarer og drikkevarer uden tilladelse af Ørestad Loppemarked.
 • Toiletter forefindes i det lille hus i starten af Byparken, eller over i streethallen.
 • Ved regnvejr er det op til Arrangør, om markedet aflyses eller ikke aflyses. som hovedregel bliver markedet kun aflyst ved heldagsregn.
 • Arrangøren af loppemarkedet kan ikke drages til ansvar for skader, reklamationer, tyveri eller bortkomst af enhver art.
 • Stadepladserne skal være ryddet og rengjort senest kl. 17.00, og det påhviler den enkelte stadelejer, at rydde og rengøre egen stadeplads for enhver form for affald inkl. cigaretskodder, glasskår og emballage. Alt affald, ikke solgte genstande og andre effekter skal tages med hjem – Ved manglende oprydning kan Arrangør opkræve oprydningsgebyr på 50kr.
 • Enhver stadelejer og besøgende på loppemarkedet skal efterleve reglementet og de anvisninger der gives af arrangør samt af politiet. Enhver der overtræder reglementet, eller er til gene for de andre markedshandlende kan straks bortvises. Betaling for standen vil ikke blive refunderet.

Forsikring

De udstillede effekter henstår for stadeholders eget ansvar og risiko.

Beskyt dig selv mod tyveri, brand-/vandskade og andre ulykker.

Vi anbefaler at tegne en forsikring for dine ejendele, da disse ikke vil være dækket af arrangøren Ørestad Loppemarked

Arrangør Ørestad Loppemarked har yderligere ikke ansvar for hverken stadeholderes eller besøgendes ejendele.